گزارشات روزانه بازار

گزارش روزانه تالار 97.10.18 و پیش بینی بازار چهارشنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.17 و پیش بینی بازار سه شنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.15 و پیش بینی بازار یکشنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.12 و پیش بینی بازار شنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.11 و پیش بینی بازار چهارشنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.10 و پیش بینی بازار سه شنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.09 و پیش بینی بازار دوشنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.08 و پیش بینی بازار یکشنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.05 و پیش بینی بازار شنبه

گزارش روزانه تالار 97.10.04 و پیش بینی بازار چهارشنبه

.ديدگاه خوب مردم، بهترين پشتيبان برگزيدگان است