گزارشات روزانه بازار

گزارش روزانه تالار 97.08.23 و پیش بینی بازار شنبه

گزارش روزانه تالار 97.08.22 و پیش بینی بازار چهارشنبه

گزارش روزانه تالار 97.08.07 و پیش بینی بازار چهارشنبه

گزارش روزانه تالار 97.08.06 و پیش بینی بازار دوشنبه

گزارش روزانه تالار 97.08.05 و پیش بینی بازار یکشنبه

گزارش روزانه تالار 97.08.02 و پیش بینی بازار شنبه

گزارش روزانه تالار 97.08.01 و پیش بینی بازار چهارشنبه

گزارش روزانه تالار 97.07.30 و پیش بینی بازار سه شنبه

گزارش روزانه تالار 97.07.29 و پیش بینی بازار دوشنبه

گزارش روزانه تالار 97.07.28 و پیش بینی بازار یکشنبه

.ديدگاه خوب مردم، بهترين پشتيبان برگزيدگان است