.ديدگاه خوب مردم، بهترين پشتيبان برگزيدگان است
کارمزد معاملات بورس و فرابورس سهام

 

 

4-3 کارمزد و هزینه معاملات:

به طور کلی، کارمزد معاملات اینترنتی، تلفنی و یا آنلاین با معاملات عادی هیچ‌گونه تفاوتی ندارد و مشتریان در هر روش معامله یک مقدار کارمزد خواهند پرداخت. با توجه به موارد مذکور کارمزدهای معاملات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برای معاملات اوراق بهادار به شرح جداول زیر است:

 

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر

کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

400

200

200

008/0

004/0

004/0

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0008/0

00048/0

00032/0

کارمزد بورس

400

240

160

0003/0

00018/0

00012/0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

00025/0

00015/0

0001/0

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

120

80

0008/0

00048/0

00032/0

حق نظارت سازمان بورس

-

فاقد سقف

فاقد سقف

005/0

005/0

0

مالیات

01515/0

01029/0

00486/0

جمع کل

 

جدول 1: کارمزد معاملات سهام و حق‌تقدم سهام در بورس اوراق بهادار تهران

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر

کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

400

200

200

008/0

004/0

004/0

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0008/0

00048/0

00032/0

کارمزد فرابورس

400

240

160

0003/0

00018/0

00012/0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

300

180

120

00025/0

00015/0

0001/0

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

120

80

0005/0

0003/0

0002/0

حق نظارت سازمان بورس

-

فاقد سقف

فاقد سقف

005/0

005/0

0

مالیات

01485/0

01011/0

00474/0

جمع کل

(جدول 2: کارمزد معاملات سهام و حق‌تقدم سهام در بازارهای اول و دوم و سوم فرابورس ایران)

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

200

100

100

0055/0

0015/0

004/0

کارمزد کارگزاران

100

50

50

0008/0

0004/0

0004/0

کارمزد فرابورس

100

50

50

0008/0

0004/0

0004/0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

100

50

50

0002/0

0001/0

0001/0

حق نظارت سازمان بورس

0073/0

0024/0

0049/0

جمع کل

 

(جدول3: کارمزد معاملات اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر

کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

2/25

6/12

6/12

00126/0

00063/0

00063/0

کارمزد کارگزاران

5

3

2

00024/0

000144/0

000096/0

کارمزد فرابورس

0015/0

000774/0

000726/0

جمع کل

(جدول 4: کارمزد معاملات اوراق مشارکت و صکوک اجاره در بورس اوراق بهادار و فرابورس)

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر

کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

400

200

200

008/0

004/0

004/0

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0008/0

00048/0

00032/0

کارمزد بورس

400

240

160

0003/0

00018/0

00012/0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

00025/0

00015/0

0001/0

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

120

80

0008/0

00048/0

00032/0

حق نظارت سازمان بورس

-

0

0

0

0

0

مالیات

01015/0

00529/0

00486/0

جمع کل

(جدول 5: واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام، قابل معامله در بورس  (ETF))

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر

کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

400

200

200

004/0

002/0

002/0

کارمزد کارگزاران

400

240

160

0004/0

00024/0

00016/0

کارمزد بورس

400

240

160

00015/0

00009/0

00006/0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

000125/0

000075/0

00005/0

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

120

80

0004/0

00024/0

00016/0

حق نظارت سازمان بورس

-

0

0

0

0

0

مالیات

005075/0

002645/0

00243/0

جمع کل

(جدول 6: واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مختلط، قابل معامله در بورس  (ETF))

 

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر

کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

400

200

200

0016/0

0008/0

0008/0

کارمزد کارگزاران

400

240

160

00016/0

000096/0

000064/0

کارمزد بورس

400

240

160

00006/0

000036/0

000024/0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

200

120

80

00005/0

00003/0

00002/0

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

200

120

80

00016/0

000096/0

000064/0

حق نظارت سازمان بورس

-

0

0

0

0

0

مالیات

00203/0

001058/0

000972/0

جمع کل

(جدول 7: واحدهای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، قابل معامله در بورس  (ETF))

 

جمع/سقف کارمزدها

حداکثر

کارمزد فروش

(میلیون ریال)

حداکثر

کارمزد خرید (میلیون ریال)

جمع

فروش

خرید

شرح کارمزد

400

200

200

008/0

004/0

004/0

کارمزد کارگزاران

0

0

0

0

0

0

کارمزد بورس

0

0

0

0

0

0

کارمزد شرکت سپرده گذاری

0

0

0

0

0

0

کارمزد شرکت مدیریت فناوری

0

0

0

0

0

0

حق نظارت سازمان بورس

0

0

0

0

0

0

مالیات

008/0

004/0

004/0

جمع کل

(جدول 8: کارمزد معاملات اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران)

 

نکته در خصوص حداقل کارمزد معاملات: بر اساس مصوبه سازمان بورس، سهم کارگزاران در هرگونه معامله اوراق‌بهادار (خرید یا فروش) زیر 5 میلیون ریال، معادل 20 هزار ریال است.