نمودارهای شاخص
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 160,556/7
شاخص صنعت 146,282/8
شاخص50شرکت فعالتر 6,875/3
شاخص آزاد شناور 171,647/1
شاخص 30 شرکت بزرگ 7,672/6
شاخص قیمت 50 شرکت 367,098/4
شاخص بازار اول 118,615
شاخص بازار دوم 318,174/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار

شماره حساب های کارگزاری